Проект № BG05M9OP001-2.056-0001 „С грижа за всеки гражданин от уязвимите групи -успешен модел за социално-икономическа интеграция в община Стара Загора“ попроцедура BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвимигрупи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2“

Чрез проведените срещи с родителите се цели намаляване на безработицата и повишаване на доходите на лицата от уязвимите групи. Преодоляване на негативните нагласи към тях и придобиване, повишаване на професионална квалификация и по-добър достъп до социални и здравни услуги. Въвеждането на разяснителни кампании дават положителни обществени нагласи към предучилищното образование, недопускане на дискриминация и възпитание в толерантност. Привличане на родителят като партньор на детската градина и по-добра ефективност в образователният процес.

Проектът оказа своето влияние пряко върху целевата група и спомогна за по редовни посещения на децата в детската градина, което от своя страна спомага за придобиване на по-високо образователно ниво. Голяма част от родители осъзнават нуждата от възпитание и образование още от най-ранна детска възраст.

Публикувано в Без категория. Постоянна връзка.