За Първа  възрастова група – 3-4  –годишни деца

в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.00 Прием на децата; дейности по избор
8.00 -8.30 Утринно раздвижване и тоалет
8 30 – 9.00 Закуска
9.00 – 9.20 Педагогическа ситуация
9 .20 – 10.30 Занимания по интереси, подвижни игри, творчески игри
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска /плод/ и тоалет
10.30 – 11.30 Игри на открито
11.45 – 12.30 Обяд и тоалет
12.30 – 15.30 Сън
15.30 – 16.00 Събуждане, тоалет, Следобедна закуска
16.00 – 16.20 Педагогическа ситуация
16.20 – 19.00 Дейности по избор на децата, дейности организирани от учителя
19.00 – 19.30 Вечеря
19.30 – 20.00 Тоалет, подготовка за сън
20.00 Сън

Учители:  1. П. Мишонова                               Директор: М.Господинова

                   2. И.Иванова

За Втора  възрастова група – 4-5 –годишни деца

в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.15 Прием на децата, дейности по интереси и др.
8.15 – 8.30 Утринно раздвижване
8.30 – 9.00 Подготовка за закуска и закуска
9.00 – 9.20 Педагогическа ситуация /1/
9.30 -9.50 МПИ, ПИ и др.
9.50 – 10.00 Междинна закуска /плод/
10.00 – 11.30 Игри, разходки, дейности по избор
11.30 – 12.15 Подготовка за обяд и обяд
12.15 – 12.30 Тоалет, подготовка за сън
12.30 -15.30 Следобеден сън
15.30 – 15.50 Тоалет, раздвижване
15.50 – 16.15 Следобедна закуска
16.15 -16.35 Педагогическа ситуация
16.35 – 19.00 Дейности по интереси, игри на открито и др.
19.00 – 19.30 Вечеря
19.30 – 20.00 Тоалет, подготовка за сън
20.00 Сън

Учители:  1. З.Костова                                 Директор: М.Господинова

                   2. Т.Тотева

За ПГ – 5 год  – 5 -6 –годишни деца

в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие. Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие организирани от учителя
12.00 – 12.30 Обяд
12.30 – 13.00 Тоалет, подготовка за сън
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.30 Подкрепителна закуска
15.30 – 16.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие. Педагогически ситуации
16.00 – 19.00 Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител.
19.30 – 20.00 Тоалет , подготовка за сън
20.00 Сън

Учители:  1. Т. Цанева                                 Директор: М.Господинова

                   2. Д. Фратева

За ПГ -6  – 6 -7 –годишни деца

в УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09. ДО 31.05.

Часови интервал Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие
7.00 – 8.30 Дейности по избор на децата ; Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
10.00 – 10.30 Подкрепителна закуска
10.30– 12.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
12.00 – 13.00 Обяд
13.00 – 15.00 Следобеден сън
15.00 – 15.45 Подкрепителна закуска
15.45 – 16.15 Основни форми на педагогическо взаимодействие Педагогически ситуации
16.15 – 19.00 Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, организирани от детския учител
19.00 – 19.30 Вечеря
19.30 – 20.00 Тоалет , подготовка за сън
20.00 Сън

Учители:  1. С. Желева                               Директор: М.Господинова

                   2. Ж. Славова